აქცია “მეგობრები”-ს აქტივაცია

1. დარეგისტრირდით ვებ გვერდზე www.tvoyo.tv
2 რეგისტრაციის ფანჯარაში შესაბამის გრაფაში ჩაწერეთ თქვენი მეგობრის ტელეფონის ნომერი, რომელიც “ახალი ქსელების” რეგისტრაცისას აქვს დაფიქსირებული.

მითითებული ნომრის მქონე “ახალი ქსელის” აბონენტს დაერიცხება ბონუსური ინტერნეტის მომსახურება.
3. Tvoyo.tv-ს აბონენტი რეგისტრაციის შემგომ მიიღებს დამასტურებელ ელ.ფოსტას, სადაც მითითებული იქნება მეგობრის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც დაერიცხება ბონუსური ინტერნეტის მომსახურება.